header leddel ideal[4]

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Leddel.nl:
 
1.0 Algemeen
 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Leddel als leverancier van producten optreedt.
 
1.2 Leddel aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).
 
1.3 Leddel behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent Leddel bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Leddel alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.
 
2.0 Betaling
 
2.1 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
2.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
 
3.0 Prijzen
 
3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
 
3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 
3.3 Alle prijzen zijn  exclusief de verzendkosten.
 
3.4 Een aanbieding van Leddel wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Leddel heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
3.5 Hoewel Leddel de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etcetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 
4.0 Levering
 
4.1 Levering naar alle landen die kunnen worden geselecteerd bij betaling.
 
4.2 Leddel kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.
 
4.3 Verzending vindt plaats nadat het gefactureerde bedrag op de Leddel rekening is overgemaakt. Verzending vindt, indien mogelijk, plaats binnen 2 werkdagen nadat het bedrag is ontvangen.
 
4.4 Leddel is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Leddel gedragen.
 
4.5 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.
 
4.6 Verzendingen die door ons verzonden zijn en kwijt geraakt zijn bij de Post NL, Daar zijn we niet aansprakelijk voor, U kunt een klacht indienen bij Post NL, U krijgt natuurlijk van ons de factuur waar op staat dat de verzending wel is gedaan.
 
5.0 Aansprakelijkheid
 
5.1 Leddel is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
 
5.2 Leddel is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.
 
5.3 De termijn genoemd bij 4.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn Leddel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.
 
6.0 Reclame (garantie)
 
6.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Leddel per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering Leddel wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 
Leddel dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming Leddel het product vervangen door een nieuw exemplaar.
 
6.2 Leddel biedt geen leveranciersgarantie. Door vele leveranciers en onze lage prijzen is dit niet mogelijk. Leddel test alle producten voor dat deze naar de afnemer gestuurd word.
 
6.3 Leddel biedt geen garantie voor werking op uw systeem.
 
6.4 Defecten door verkeerd handelen vallen niet onder de garantie.
 
6.5 Alle producten worden voor de verzending getest.
 
6.6 beschreven bij artikel 6.2 ook kleur verschillen vallen niet onder de garantie.
 
7.0 Levertijd
 
De producten kennen een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien deze levertijd overschreden wordt zal Leddel de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 
8.0 Retourneren producten
 
8.1 Retourzendingen worden aanvaard tot 14 dagen na ontvangst van het object, op voorwaarde dat het product zich nog in de oorspronkelijke verpakking bevindt en deze verpakking niet geopend is.
 
8.2 Stuur een mail naar info@leddel.nl indien u een product wil retourneren.
 
8.3 De kosten van het object worden terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde object. De verzendkosten voor het retourneren van het object blijven ten laste van de koper.
 
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen:
 
Maandag t/m Vrijdag - 17:30 t/m 21:00
Zaterdag t/m Zondag - 10:00 t/m 21:00
 
Telefoon nummer: 0648947267